Réső Ensel család


A Réső-Ensel család az egymással szorosan összenőtt Magyarsoók és Szelőcze községekben lakott.
1278-ban Nyitra megyében Rudolf királytól 16 család, közöttük a Réső Ensel család is nemességi jogot kapott.
Nemes Réső Ensel Ferenc családaiból ezek a következőek : Ferenc , Mihály , István , János .
Nemes Réső Ensel Család 1278-ban a Nyitra megyei Magyarsoók község födbirtokosai voltak.

Pozsony, Nyitra megyei nemes család, egyéb megyékbe, nevezetesen Komárom és Pest megyébe is elszármazott.
1574-ben Réső-Ensel Ferenc fiaival Mihállyal, Ferenccel, Istvánnal és Jánossal Áporkán telepedett le .
1574–1604 közötti időben egy tanuvallatás után annyi biztos kiderül hogy Rudolf király uralkodása idejében már a család a nemesek sorában állt.
1785-ben Majosháza első telepeseiként(Kontha ,Molnár,Réső,Sipos,Demény családok) István Áporkáról Majosházára költözött.

Nemes Réső Ensel István Majosházának egy harangot is adományozott ez a harang ma is megvan.
A harangon a következő felirat áll : Nemes Réső E. István Majosháza hadnagya .


Nyitra megye korabeli térképe
Magyarsoók és Szelőcze községek a korabeli Nyitra-megyei térképen.

Nyitra megye mai térképe
Napjainkra a két település a fejlődésének köszönhetően összenőttek és az új név amit a térképen találunk "Selice"


Némi családnév nyomozás

A családnak egyik, alább említendő jeles tagja II. Sándor, a hires törvénytudós, családja nevének s eredetének nyomozása közben több jegyzést hagyott maga után, melyek az Ensel névnek régiebb oklevelekben is eléfordulásáról tanuskodnak, anélkül, hogy a család eredetére és nevének származására eldöntő adatokat nyújhatnának.
Igy Jensul = Jensöl 1278-ban mint nagyszombati biró emlitetik. Fejér Cod. dipl. tomo V. vol. 2. p. 475. – Jenslin
1340-ben előfordul, mint iktató királyi ember Jakabnak fia Jensel lásd Fejér Cod. dipl. tomo VIII. vol. 4. p. 483.
keresztnév előfordul 1351-ben Pozsony megyei birtokosok közt. Fejér Cod. Dipl. tomo IX. volt. 2. p. 133. –

Mindezek csupán az Ensel család névnek keresztnévbőli származását igazolhatják. A Réső név is, bár errenézve hasonló adatok kevésbbé hozhatók fel, valószinűleg egykor keresztnév gyanánt szerepelt. Hogy pedig a Jensel név egyszersmind családnévvé is lőn, tanusitja az, hogy 1457-ben e néven István és János a vajkai birtokosok közt említetnek, állitólag a pozsonyi káptalan levéltára szerint.* hogy Rudolf király uralkodása idejében már a család a nemesek sorában állt.

A Réső család hol Résőnek, hol Réső Enzselnek van írva. Sőt, helytelenül Réső Enselnek is van írva.
Az Enzsel név 1829 óta fordul elő, és pedig pontosan kiírt "zs"-vel. A régi időkben azonban a "zs" betűt szokták úgy is írni, hogy a "z" helyett csak egy hiányjelet írtak, tehát Enselnek írták, de Enzselnek olvasták. Később a család egyes tagjai a régi írásmódot félreértették, és Enselnek mondták és írták magukat. Több helyen így van az anyakönyvi bejegyzés is, de helytelenül. De helyesen használt nevük Réső Enzsel. A Felvidéken, különösen Sáros vármegyében van egy község, amelyet míg magyar volt, Résőnek hívták. Mint az öt család nemes család, ami 1829 óta sok helyen ki van tüntetve az anyakönyvben is, főként a férfiaknál Ns betűkkel rövidítve.


a Családi címer.

Ensel családfa
Ha ide klikkelsz megnézheted az Réső-Ensel család családi címerét....

A Réső-Ensel család címerén , pajzsban két szemközt álló oroszlán, első lábaikkal egy jobbra hullámzó zászlót tartanak, a baloldali oroszlán feje fölött csillag ragyog. A pajzsot a szokásos nemesi korona födi.A leírások alapján a családi címer többi részlete ismeretlen . Amikor először olvastam egy 1930-as kiadványban a családi címer létezéséről azonnal foglakoztatni kezdett a gondolat és nyomozni kezdtem. A részletek vélhetően azért voltak ismeretlenek az 1900 után írodott könyvekben mert az Ensel család elvándorlásai és költözései közben a családi címer vélhetően elveszett és feledésbe merült . A címer kinézetére utaló emlékeket a gyűjtők az öregektől a szájhagyomány útján terjedő emlékek alapján határozták meg. Hosszas keresgélés után a Széchenyi Könyvtár központi irattárában találtam rá egy német nyelven íródott századforduló előtti családi címerekkel foglakozó kiadványban . Ha figyelembe vesszük hogy a család 1574-ben költözött Áporkára és 1785-ben Majosházára akkor szinte egyértelművé válik, hogy a címer közel 500 éve nincs az elvándorolt Réső-Ensel család birtokában , hiszen az Áporkára áttelepült ősök a nemesi mivoltuk igazolása mellett telepedtek le és ha birtokukban lett volna nemességük igazolásaként az ősi címer, akkor azt be is mutatták volna és ebből kifolyólag vélhetően az utódok is ismernék . A címer vélhetően a nemesi család vallási üldözöttségének majdan a kolónia teljes áttelepítésének köszönhetően sokadrangú dologként már nem volt olyan fontos dolog és ezért az valahol el is maradt. Jómagam és az előzetes kutatásokat végző emberek sem az áporkai és a későbbi majosházi emlékek között nem akadtunk nyomára a címernek . A címer fekete-fehér de bízom benne illetve reménykedem, hogy az eredeti és használatban levő verzió szines volt. Talán előkerül egy szinezett példány is valahonnan .


A család első kétségtelen ősei közül a XVII. század közepén éltek Réső Ensel Mózes és Gáspár, tán egy testvér atyafiak, az utóbbinak csak Péter fiától nemzett György nevű unokájáig ismerjük ivadékát.

Mózses Pozsony megyében a vajkai szék esküdtje volt 1640-ben, ennek fia Márton szintén Vajkán lakozott s két fiúnak atyjává lőn, úgymint Jánosnak, ki Vajkán maradt, és I. Mihálynak, ki 1647. táján született és 1686. táján Nyitra megyében MagyarSoókra telepedett, és 1715. Nyitra megye előtt Ensel alias Réseő néven nemességét igazolta, a többi közt azt is, hogy elei már Rudolf király alatt nemesek voltak.
Meghalt 1729. évben korának mintegy 82. évében.
Hitves társa Tóht Ilona volt, kitől öt fia, egy leánya maradt, kik mindnyájan az egymással összeforrt Sók és Szelőcze helységben laktak.

A fiúk közűl I. György Poroszlóra házasodott, hová halála után özvegye gyermekeivel Györgygyel, Jánossal és Mihálylyal együtt letelepedett, ezeknek utódaik Borsod és Heves megyékben laknak.
I. Ferencznek két fia maradt: Péter és II. György, amaz Modor városába telepedett, és fia György is ott lakott; II. Györgynek szintén két fia volt György és István, kik utósok nélkül enyésztek el. I. Péternek feleségétől Verebes Annától három fia maradt, kik közűl István és János Szőnyre telepedtek és magnélkül haltak el, Ferencz pedig Tatába költözött, hol maradékai is laknak.

I. István 1698. febr. 23-án született. Felesége Lépő Erzsébet volt, kitől három gyermeke lett, ugymint: István, Ferencz és Rebeka ns. Kovács Jánosné.
Most emlitett Ferencznek neje volt Kovács Erzsébet, kitől gyermekei ezek,
a) Ferencz született 1754. aug. 20-án,
b) István született 1761-ben,
c) János született 1770. nov. 5-én,
d) Sándor
e) Erzsébet ns.Tóth Ferenczné,
f) Teréz Takács Ferenczné, g) Katalin thöbör-etei Nagy Györgyné; kik 1826-ban fiaik neveiknek bejegyzésével is Nyitra vármegyétől nemesi bizonyitványt nyertek.

II. Mihály Pozsony megyei Deáki helységből házasodott, nőűl vévén onnan Jósa Györgynek leányát Erzsébetet, és ettől született gyermekeivel András, Mihály, János, Ferencz, István és Benedekkel Nyitra vármegye nemesi sorába iktattatott.
Nevezett gyermekei közűl István magnélkül halt meg, Mihálynak és Jánosnak csak egy egy leánya maradtak.
Ferencz Pest megyébe Áporkára ment lakni, fiai voltak Mihály, Ferencz, István és János, János nemzette Mihályt, ki Farkasdon lakott, és maradtak János és István nevű fiai.
Benedek (II. Mihálynak Jósa Erzsétől fia) született 1732. april. 27-én, lakott Sókon, és Szelőczéről hitvestársúl vette Mészáros Juditot, kitől következő hat gyermeke született:
a) I. Sándor szül. 1757. május 29-én.
b) Gáspár.
c) Mihály.
d) János.
e) István, elhalt nőtlen korában.
f) Lidia, Császár Mihályné.
E hat testvérek közűl I. Sándor, Gáspár, Mihály és János, fiaik beiktatásával együtt 1824-ben sept. 9-ik napján kaptak Nyitra vármegyétől nemesi bizonyitványt.

Ezek közül I. Sándor Farkasdról nősült, feleségűl vévén nemes Polgár Jánosnak Sörös Katalintól született leányát Polgár Erzsébetet, kitől négy fia és három leánya születtek, úgymint:
1. Erzsébet, ki 1826. január 31-én meghalt, Fülöp Istvánné,
2. II. Sándor, kiről alább,
3. Terézia Fülöp Andrásné,
4. Pál,
5. József
6. Julianna.

A családnak egyik legkitűnőbb tagja, és a magyar törvénytárban jártasságáról országosan ismert hirű férfiú volt II. Sándor, született Nyitra megyében T.-Sóokon 1787. október 25-én.
Iskolázását Révkomáromban kezdve, Losonczon, Pozsonyban folytatta és Debreczenben végezte, hol 1807-ben már a harmadéves papjelöltek közé jutott.
1809-ben borosjenői Tisza Lászlónak Lajos fia mellett volt nevelő
1810-ben ismét pályáját folytatta, és noha szülei a papi pályán szerették volna őt látni, ő az ügyvédi pályára készült
1811-ben ősszel az országgyülés alatt gyakornokoskodott
1812-ben Szeghalmon tanítóskodott, onnan báró Wenkcheim József nemesi fölkelési ezredes mellett alhadnagyi ranggal segéd lett
1815. április 19-én királyi táblai jegyzőnek esküdt fel
1816. mart. 11-én ügyvédi vízsgálatot tévén, mint ügyvéd állandóan Pestre telepedett.
1821-ben mart. 14-én vette nőül Sörös Rachelt, kitől alább megnevezendő négy gyermeke született
1831. julius 12-én Rachelt veszitvén el, 1832. maj. 19-én feleségűl vette Pákozdy Zsuzsannát, kitől alább megnevezendő öt gyermeke született.
Réső-Ensel Sándor egyike volt Pest kitűnőbb s jelesebb királyi táblai ügyvédeinek, és mint a törvény tudományban mélyen jártas, Pest megye gyülésein és törvényszékein is szerepelt, s majd minden kiküldöttségben részt vett; mint szónok, főleg a sérelmi ügyekben tünt föl.
Mint buzgó protestans 1848. jan. 2-án egyházi algondnokká választatott;
a pesti takarékpénztárnak szintén tevékeny választmányi tagja, a forradalom alatt pedig az éjjeli biztossági ülések elnöke volt.

Ezek mellett mellékesen a tudományosság terén is buvárkodott :
Lásd nekrologjait a Pesti Napló 1860. jun. 2-ki 128–3093. sz. és Törvényszéki Csarnok 1860. jun. 5-iki 43. számában.* és több értekezést is adott ki.
Kiadott értekezései a követetkezőek :
1) Béla király névtelen jegyzőjéről a Tudom. Gyüjt. 1832. évi 9. és 10. fűz. 2) Szanszkrit nyelv ismeretéről a Tudománytár 1837. évi kötetében 227–260. lap. – 3) Az adóról Jelenkor 1845. évi 31. sz. – 4) Az idegenekről Jelenkor 1846. évi 385. sz. – 5) Károlyi családról Magyar Sajtó 1856. évi 138. sz. tárczájában. – 6) Erdősi János protest. vallásáról a Prot. egyházilap 1859. évi folyamában.* 1859-ben a protestans vallási patens el nem fogadása mellett harczolván, mint egyházi tanácsos, ezért birósági vizsgálat alá vonatott.

Nemességét Pest megyében 1826. april. 1-én. Komárom megyében pedig, hol a család birtokos volt, 1828. jun. 2-án hirdetteté ki.
Meghalt 1860. maj. 29-én.
Első nejétől gyermekei: 1. Elek szül. 1822. febr. 15-én orvos, 2. Kálmán ügyvéd, szül. 1823. octob. 27-én, neje Danielis Hortensia. 3. Gyula ügyvéd szül. 1829. maj. 15-én. 4. Amalia szül. 1831. jul. 4-én Lázár Sándorné Nyitra megyében. Második nejétől gyermekei 1. Sándor, szül. 1833. febr. 1-én hivatásos ügyvéd és királyi táblai fogalmazó, a „Magyar helynevek magyarázója” czimű sok fáradsággal járó munkának és egyéb a lapokban megjelent történeti czikkeknek szorgalmas irója. 2. Linka szül. 1834. april. 8-án Bakos Ambrusné N.-Kőrösön, 3. Irma (meghalt), 4. József szül. 1842. nov. 8-án, jogtanuló és 5. Ilka.


Réső Ensel családfa

Ensel családfa
Ha ide klikkelsz megnézheted az Ensel család nem befejezett családfáját....

Réső Ensel N.; Mózses vajkaszéki esküdt 1640.; Márton Vajkán lak.; Gáspár; Péter; György; János Vajkán; I. Mihály sz. 1647. † 1729. lak. M.-Sóok. (Tóth Ilona); II. Mihály (Jósa Erzse); Ferencz; I. Péter (Verebes Anna); I. István sz. 1698. Tardoskedden (Lépő Erzse); I. György Poroszlón; Erzse (Fülöp Mih.); Péter Modorban; II. György; György; János; Mihály; György Modorban; István; Ferencz (Kovács Erzse); Rebeka (Kovács János); György †; István †; István Szőnyön †; János Szőnyön †; Ferencz Tatában †; Ferencz sz. 1754.; István sz. 1761.; János sz. 1770.; Sándor; Erzse (Tóth Ferencz); Teréz (Takács Ferencz); Kata (Nagy György); András (Szecskár Éva); III. Mihály (Harancsik Kata †); János (Zimro Kata †); Ferencz Aporkán (Fekete Sára); István (Fülöp Bora †); Benedek sz. 1732, lak. Sóokon (Mészáros Judit); Mihály; Ferencz; István; János; Mihály Farkasdon; János; István; I. Sándor sz. 1757. (Polgár Erzse); Gáspár; Mihály; János; István †; Lidia (Császár Mihály); II. Sándor sz. 1787. † 1860. Pesten ügyvéd (1. Sörös Rákhel 2. Pákozdy Zsuzsi); Pál; József; István; Erzse (Fülöp István); Teréz (Fülöp András); Julianna; 1-től Elek szül. 1822. orvos; Kálmán sz. 1823. ügyvéd (Danielisz Hortensia); Gyula sz. 1829. ügyvéd; Amália sz. 1831. (Lázár Sándor); 2-tól Sándor szül. 1833. ügyvéd; Linka sz. 1834. (Bakos Ambrus); Irma †; József sz. 1842.; Ilka

Meg kell még emlitenünk Ensel Jánost, ki soprony megyei volt, és 1658-ban Wittnyédi István költségén Wittebergában tanúlt, Bartholomaeides Memoria Ungarorum 155. és Klein I. 70.* ott 1661-ben nyilvánosan védett értekezését „Disputatio theologica de electione et reprobatione” ki is nyomatta.Meg van a Nemzeti Muzeumban.*


vissza a főoldalra